Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis – Ontwerp

Artikel 1. Definities 1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Anneke Kamphuis-Ontwerp

 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en AnnekeKamphuis-Ontwerp.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Anneke Kamphuis – Ontwerp gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Anneke Kamphuis – Ontwerp verrichtte handelingen.

 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Anneke Kamphuis-Ontwerp verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Anneke Kamphuis – Ontwerp en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Anneke Kamphuis – Ontwerp en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Anneke Kamphuis-Ontwerp gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

 2. AnnekeKamphuis-Ontwerp is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan Anneke Kamphuis – Ontwerp wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Anneke Kamphuis – Ontwerp zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht AnnekeKamphuis-Ontwerp niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Anneke Kamphuis – Ontwerp gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 2. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Anneke Kamphuis – Ontwerp van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 1. Tenzij anders overeengekomen: geen aanbetaling vereist. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar eventueel de vorderingen bekeken kunnen worden.

 2. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

 3. 2 maanden na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

 4. Zie onderhoudscontracten.

 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Anneke Kamphuis – Ontwerp aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 6. AnnekeKamphuis-ontwerp behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor de door haar opgerichte website onmiddellijk en zonder verdere verwittiging van de klant offline te halen in geval van laattijdige betaling.

 7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant mondeling akkoord is gegaan.

10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden  er herinnerings, aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het uitvoeren van (veiligheids)updates van wordpres en gebruikte plugins.

 3. Het uitvoeren van kleine tekstuele aanpassingen.

 4. Onderhoud van contacten met een hostingbedrijf indien toepasselijk.

 5. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

 6. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

 2. Anneke Kamphuis – Ontwerp mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Anneke Kamphuis – Ontwerp zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Anneke Kamphuis – Ontwerp steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AnnekeKamphuis- Ontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anneke Kamphuis – Ontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anneke Kamphuis – Ontwerp zijn verstrekt, heeft Anneke Kamphuis – Ontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Anneke Kamphuis – Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anneke Kamphuis – Ontwerp kenbaar behoorde te zijn.

 5. Anneke Kamphuis – Ontwerp zal de website opleveren binnen de afgesproken termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplever termijn geheel worden gefactureerd.

 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeftAnnekeKamphuis – Ontwerp het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Anneke Kamphuis – Ontwerp hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

 7. Indien door Anneke Kamphuis – Ontwerp of door AnnekeKamphuis – Ontwerp ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Anneke Kamphuis – Ontwerp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Anneke Kamphuis – Ontwerp op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Anneke Kamphuis – Ontwerp worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Anneke Kamphuis – Ontwerp. Anneke Kamphuis – Ontwerp is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Anneke Kamphuis – Ontwerp opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 1. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

 2. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Anneke Kamphuis – Ontwerp van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contract en met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 3. Anneke Kamphuis – Ontwerp kan een overeenkomst metd eopdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Anneke Kamphuis – Ontwerp gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

 4. Anneke Kamphuis – Ontwerp heeft het recht  geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Anneke Kamphuis – Ontwerp niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Anneke Kamphuis – Ontwerp zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Anneke Kamphuis – Ontwerp kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van  de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

 2. Overschrijdingvandelevertijdgeldtechternimmeralswanprestatieenlaatde verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan AnnekeKamphuis – Ontwerp verstrekte gegevens en materialen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

 2. Alle door AnnekeKamphuis – Ontwerp ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Anneke Kamphuis – Ontwerp voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. AnnekeKamphuis – Ontwerp en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

 2. De aansprakelijkheid van Anneke Kamphuis – Ontwerp zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Anneke Kamphuis – Ontwerp gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het Systeem door niet aan Anneke Kamphuis – Ontwerp toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software en website, welke het gevolg kunnen zijn van een virus, attack of een hack.

 3. Anneke Kamphuis – Ontwerp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Anneke Kamphuis – Ontwerp geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 3. Anneke Kamphuis – Ontwerp kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

 4. Anneke Kamphuis – Ontwerp heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

1. Anneke Kamphuis – Ontwerp is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden na kennisgeving door Anneke Kamphuis – Ontwerp doorgevoerd.

2. Anneke Kamphuis – Ontwerp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

 2. De door Anneke Kamphuis – Ontwerp vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

 3. Door Anneke Kamphuis – Ontwerp of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Anneke Kamphuis – Ontwerp.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Anneke Kamphuis-Ontwerp slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld-en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Anneke Kamphuis – Ontwerp verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.